نماینده های ما

قابل توجه متخصصین ، پزشکان و مراکز محترم درمانی، نماینده های پزشک آشنا در زیر معرفی میگردند

تمامی نمایندگان ما در سراسر کشور دارای کارت پرسنلی با مهر و امضای مدیر قراردادهای پزشک آشنا

وهمچنین بارکد مخصوص در پشت کارت میباشند.

 در صورت مشاهده هرگونه فعالیت مشکوک توسط افراد غیر مجاز ، با ما تماس حاصل نمایید

تلفن مستقیم مدیر امور قراردادها :

09377817746 – مهندس مهرافروزیان